Већа и стручни тимови

Стручни органи школе су:

 1. Наставничко веће
 2. Одељењско веће
 3. Стручно веће за разредну наставу
 4. Стручно веће из области предмета
 5. Стручно веће за језичке науке
 6. Стручно веће за природне науке
 7. Стручно веће за друштвене науке
 8. Стручно веће за вештине
 9. Стручни тим за развојно планирање
 10. Стручни тим за развој школског програма
 11. Стручни тим за инклузивно образовање
 12. Стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 13. Стручни тим за спречавање насиља у школи
 14. Стручни тим за самовредновање
 15. Стручни тим за обезбеђивање кваллитета и развој установе
 16. Стручни тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
 17. Стручни тим за професионални орјентацију
 18. Стручни тим за стручно усавршавање
 1. Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници
 2. Одељењско веће чине одељењски старешина и наставници који изводе наставу у том одељењу. Због специфичности наше школе, малог броја одељења, малог броја наставника и разуђености одржавамо одељењско веће од петог до осмог разреда а сваки одељењски старешина пише записник за своје одељење у дневнику рада.
 3. Стручно веће за разредну наставу чине сви наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања. Председник већа: Јагода Михајловић
 4. Стручно веће из области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета:
  1. Стручно веће за језичке науке: Српски језик, Енглески језик и Немачки језик. Председник већа: Љубинка Ранђеловић
  2. Стручно веће за природне науке: Математика, Физика, Хемија, Биологија и ТИО. Председник већа: Ружица Крстић
  3. Стручно веће за друштвене науке: Историја, Географија, Грађанско васпитање и Веронаука. Председник већа је: Ивана Крстић.
  4. Стручно веће за вештине: Ликовна култура, Музичка култура и Физичко васпитање. Председник већа је Владан Пиповић.
  5. Стручни актив за развој школског програмаБобан Васић, Драги Михајловић, Данијела Илић-Николић, Виолета Савић и Иван МитићПредседник актива је: Виолета Савић.

ТИМОВИ У ШКОЛИ

Тим за инклузивно образовање: Директор школе – Драги Михајловић, педагог школе – Иван МитићДраги Стојковић, Снежана Стојановић и Ранђеловић ИванкаКоординатор тима: Снежана Стојановић.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Директор школе – Драги Михајловић, педагог школе – Иван Митић, и председници већа из области предмета и разредног већа – Јагода МихајловићЉубинка РанђеловићРужица КрстићИвана КрстићВладан Пиповићпредставник родитеља и стручњаци за поједина питања ван школеКоординатор тима је: Весница Пешић

Тим за спечавање насиља у школи: Директор школе – Драги Михајловић, педагог Иван Митић, Ружица Крстић, Драгана Николић, Јагода Михајловић и Павлина ПешићКоординатор тима је: Светлана Стојковић.

Тим за стручно усавршавање: Педагог школе – Иван МитићЈадранка Јовић и Виолета Савић. Координатор тима је: Иван Митић.

Тим за самовредновање: Директор школе – Драги Михајловић, педагог школе – Иван МитићСиниша Јовић, Драги Стојковић, Сузана Стојановић, Ивана Стевановић. Координатор тима је: Ивана Стевановић.

Тим за професионалну орјентацију: Педагог школе – Иван Митић, Дејан Ђорђевић, Љиљана Радовић-Младеновић, Ивана Крстић, Марина Јовановић. Координатор тима је: Иван Митић.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Председник актива учитеља – Јагода Михајловић, председници већа из области предмета – Љубинка РанђеловићРужица КрстићИвана КрстићВладан Пиповић, председник Школског одбора – , председник Савета родитеља –  Координатор тима је: Дејан Ђорђевић.

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум се састаје пре седнице Наставничког већа. Педагошки колегијум је највиши стручни орган у Школи. Чине га: директор школе, помоћник директора, педагог школе, стручни сарадници, руководиоци свих стручних већа и представници два стручна актива школе: актива за развојно планирање и актива за развој школског програма. Педагошким колегијумом председава помоћник директора: Зоран Николић, а њега чине:

 1. Директор школе: Драги Михајловић
 2. Педагог: Иван Митић
 3. Помоћник директора: Зоран Николић
 4. Председник стручног већа за разредну наставу: Јагода Михајловић
 5. Председник стручног већа за језичке науке: Љубинка Ранђеловић
 6. Председник стручног већа за природне науке: Ружица Крстић
 7. Председник стручног већа за друштвене науке: Ивана Крстић
 8. Председник стручног већа за вештине: Владан Пиповић
 9. Председник стручног већа за развојно планирање: Јадранка Јовић
 10. Председник стручног већа за развој школског програма: Виолета Савић

Leave a Comment