Већа и стручни тимови

Стручни органи школе су:

 1. Наставничко веће
 2. Одељењско веће
 3. Стручно веће за разредну наставу
 4. Стручно веће из области предмета
 5. Стручно веће за језичке науке
 6. Стручно веће за природне науке
 7. Стручно веће за друштвене науке
 8. Стручно веће за вештине
 9. Стручни тим за развојно планирање
 10. Стручни тим за развој школског програма
 11. Стручни тим за инклузивно образовање
 12. Стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 13. Стручни тим за спречавање насиља у школи
 14. Стручни тим за самовредновање
 15. Стручни тим за обезбеђивање кваллитета и развој установе
 16. Стручни тим за професионални орјентацију
 17. Стручни тим за стручно усавршавање
 1. Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници
 2. Одељењско веће чине одељењски старешина и наставници који изводе наставу у том одељењу. Због специфичности наше школе, малог броја одељења, малог броја наставника и разуђености одржавамо одељењско веће од петог до осмог разреда а сваки одељењски старешина пише записник за своје одељење у дневнику рада.
 3. Стручно веће за разредну наставу чине сви наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања. Председник већа: Јагода Михајловић
 4. Стручно веће из области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета:
  1. Стручно веће за језичке науке: Српски језик, Енглески језик и Немачки језик. Председник већа: Љубинка Ранђеловић
  2. Стручно веће за природне науке: Математика, Физика, Хемија, Биологија и ТИО. Председник већа: Ружица Крстић
  3. Стручно веће за друштвене науке: Историја, Географија, Грађанско васпитање и Веронаука. Председник већа је: Ивана Крстић.
  4. Стручно веће за вештине: Ликовна култура, Музичка култура и Физичко васпитање. Председник већа је Алекс Мишић.
  5. Стручни актив за развој школског програма: Бобан Васић, Драги Михајловић, Данијела Илић-Николић, Виолета Савић и Иван Митић. Председник актива је: Виолета Савић.

ТИМОВИ У ШКОЛИ

Тим за инклузивно образовање: Директор школе – Драги Михајловић, педагог школе – Иван Митић, Драги Стојковић, Снежана Стојановић и Ранђеловић Иванка. Координатор тима: Снежана Стојановић.

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Директор школе – Драги Михајловић, педагог школе – Иван Митић, и председници већа из области предмета и разредног већа – Јагода Михајловић, Љубинка Ранђеловић, Ружица Крстић, Ивана Крстић, Алекс Мишић, представник родитеља и стручњаци за поједина питања ван школе. Координатор тима је: Весница Пешић

Тим за спечавање насиља у школи: Директор школе – Драги Михајловић, педагог Иван Митић, Ружица Крстић, Драгана Николић, Јагода Михајловић и Павлина Пешић. Координатор тима је: Светлана Стојановић.

Тим за стручно усавршавање: Педагог школе – Иван Митић, Јадранка Јовић и Виолета Савић. Координатор тима је: Иван Митић.

Тим за самовредновање: Директор школе – Драги Михајловић, педагог школе – Иван Митић, Синиша Јовић, Драги Стојковић, Сузана Стојановић, Ивана Стевановић, Биљана Гавриловић. Координатор тима је: Ивана Стевановић.

Тим за професионалну орјентацију: Педагог школе – Иван Митић, Дејан Ђорђевић, Ивана Крстић, Марина Јовановић. Координатор тима је: Иван Митић.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Председник актива учитеља – Јагода Михајловић, председници већа из области предмета – Љубинка Ранђеловић, Ружица Крстић, Ивана Крстић, Владан Пиповић, председник Школског одбора – Зорица Стојиљковић, председник Савета родитеља – Горан Петровић. Координатор тима је: Дејан Ђорђевић.

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум се састаје пре седнице Наставничког већа. Педагошки колегијум је највиши стручни орган у Школи. Чине га: директор школе, помоћник директора, педагог школе, стручни сарадници, руководиоци свих стручних већа и представници два стручна актива школе: актива за развојно планирање и актива за развој школског програма. Педагошким колегијумом председава помоћник директора: Зоран Николић, а њега чине:

 1. Директор школе: Драги Михајловић
 2. Педагог: Иван Митић
 3. Помоћник директора: Зоран Николић
 4. Председник стручног већа за разредну наставу: Јагода Михајловић
 5. Председник стручног већа за језичке науке: Љубинка Ранђеловић
 6. Председник стручног већа за природне науке: Ружица Крстић
 7. Председник стручног већа за друштвене науке: Ивана Крстић
 8. Председник стручног већа за вештине: Алекс Мишић
 9. Председник стручног већа за развојно планирање: Јадранка Јовић
 10. Председник стручног већа за развој школског програма: Виолета Савић.